Lärandemål

Efter genomförd utbildning hos oss på Stångåutbildning ska du kunna beskriva tillämpliga sjövägsregler, förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön, välja rätt sjökort och bestämma en position, identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägsmärken samt symboler förkortningar på sjökort, förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp, beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning, beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning, identifiera skyddade områden och förbudsområden, lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser, tillämpa säker fart och förutse risker samt visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis med särskild vikt på säkerhet, miljö och naturliv.